Regulamin

REGULAMIN Sklepu Internetowego Mały biały sklep (malybialy.pl)

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w Sklepie Internetowym Mały biały sklep, dostępnym pod adresem www.malybialy.pl, a także stanowi ogólne warunki umów sprzedaży towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu Mały biały sklep i jako taki stanowi integralną część tych umów.

2. Właścicielem sklepu i marki Mały biały sklep jest firma ESP Katarzyna Socha-Sroczyńska z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Nowy Świat 28a, NIP 6351804394, numer konta bankowego: ING BANK ŚLĄSKI 23 1050 1214 1000 0092 1647 1475, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, nazywana w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

4. Umowy sprzedaży zawierane przez Klientów będących konsumentami ze Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym regulaminie są umowami zawieranymi na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.).

5. Konsumentem nazywa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów w Sklepie Internetowym Mały biały sklep jest zobowiązany przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin.

7. Prezentacja towarów w Sklepie Internetowym Mały biały sklep nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Klientów.

8. Ceny podane w prezentacji towarów są cenami brutto i nie obejmują kosztów wysyłki.

9. Kopiowanie, przesyłanie, udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronach treści, fotografii, logotypu, wymaga uprzedniej zgody właściciela Sklepu Internetowego Mały biały sklep. Bez otrzymania zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).

10. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych akceptujących pliki typu „cookies”, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

11. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jednak wyłączenie „cookies” może jednak uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Dokładne działanie mechanizmu „cookies” opisuje plik Polityka prywatności.

§2. Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep Internetowy malybialy.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Przedmiotem sprzedaży są towary dostępne według aktualnych zapasów Sprzedawcy.

3. Towary oferowane przez Sklep Internetowy Mały biały sklep są nowe, bez wad, chyba że opis towaru stanowi inaczej.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zamówienie może być złożone także za pomocą konta użytkownika, tworzonego w systemie informatycznym Sprzedawcy, nazywane dalej Rejestracją, jednak nie jest to warunek konieczny.

6. Zarówno Rejestracja, jak i złożenie zamówienia, wymaga podania danych osobowych klienta w zakresie co najmniej wystarczającym dla realizacji złożonego zamówienia, a także zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.

7. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy i wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8. W celu zakupu produktów w sklepie Mały biały sklep należy wybrać produkt prezentowany na stronie internetowej i dokonać zamówienia poprzez dodanie towaru do wirtualnego koszyka, a następnie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez przycisk „Składam zamówienie”.

9. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach określonych przez Klienta, obejmujących właściwości i specyfikację produktu oraz sposób dostawy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia (przyjęcia oferty) przez Sprzedawcę w drodze zwrotnej wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia, obejmującym podanie ceny towaru i koszty dostawy.

10. Niektóre artykuły w Sklepie Internetowym Mały biały sklep to pojedyncze modele. Istnieje ryzyko, że produkt zostanie zakupiony przez innego Klienta w czasie kiedy dany Klient kontynuuje zakupy. Jeżeli po złożeniu zamówienia zaistnieje sytuacja, i zamówiony produkt będzie niedostępny w magazynie Sklepu, to Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i podejmuje decyzję o sposobie dalszego postępowania.

11. Przyjęcie zamówienia do realizacji sklep rozpoczyna w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy podanym w wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

12. Zawarcie umowy sprzedaży jest dokumentowane przez Sprzedawcę poprzez wystawienie dokumentu sprzedaży (dowód sprzedaży, rachunek). Sprzedawca oświadcza, że nie jest płatnikiem VAT i korzysta ze zwolnienia na mocy art. 113 ust.1 ustawy o VAT.

13. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia mają charakter informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistości.

§3. Płatności i wysyłka

1. Towar zakupiony w sklepie Mały biały sklep jest wysyłany po otrzymaniu przez Sprzedawcę wpłaty pokrywającej cenę towaru oraz koszt dostawy.

2. Zapłatę należy uiścić poprzez przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy podany w wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie oferty (konto bankowe ING Bank Śląski o numerze 23 1050 1214 1000 0092 1647 1475 w tytule przelewu podając numer zamówienia).

3. Towary zakupione w sklepie Mały biały sklep dostarczane są jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Koszt dostawy jest stały i określony w formularzu w momencie składania zamówienia.

5. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie za pomocą przesyłki rejestrowanej (listu poleconego lub paczki pocztowej) – ekonomicznej lub priorytetowej.

6. Na życzenie klienta wysyłamy towar za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej albo Paczkomatów. W celu skorzystania z tej opcji Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu mailowo wysyłając prośbę na adres sklep@malybialy.pl

7. Orientacyjny termin dostawy towarów jest podany w opisie każdego z produktów (w zakładce „Dodatkowe informacje”) i może wynosić od 1 do 7 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia zależy od najdłuższego terminu dostawy jednego z zamówionych towarów.

8. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

9. Płatność należy uiścić w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Po tym terminie, w przypadku braku wpłaty, zamówienie zostanie anulowane.

§4. Reklamacje i rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;

b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę.

3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć towar wadliwy na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt jego dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

6. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

§5. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.

2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@malybialy.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, tj. koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego cech i funkcjonowania.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

5. Klient, który przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

§7. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu wobec zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem dla rozstrzygania wszelkich sporów na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o jego zmianie za pomocą wiadomości e-mail zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2016 r.